Naše služby

Samotný projekt nestačí… Investor je povinný doložiť počas stavebného a kolaudačného konania rôzne potvrdenia a certifikáty. Okrem toho je veľmi dôležitá kontrola priebehu realizácie stavby. Preto naša spoločnosť zastrešuje okrem projektovej činnosti aj súvisiace doplnkové služby vrátane stavebného dozoru.

Vybavenie stavebného povolenia je pre človeka ktorý sa nepohybuje v oblasti stavebníctva pomerne dlhý a zložitý proces. Jeho vydaniu predchádza podanie žiadosti o stavebné povolenie vrátane ďalších požadovaných dokumentov (projektová dokumentácia, vyjadrenia k prípojkám, list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, vyhlásenie stavebného dozoru a mnohé iné).

Mám záujem o službu

V prípade že sa jedná o osadenie stavebného objektu do svahu alebo do výškovo členitého terénu je potrebné vykonať výškopisné a polohopisné meranie, ktoré bude slúžiť hlavne ako podklad pre vypracovanie projektu. Predmetné zameranie zobrazuje hranice a okolie pozemkov, existujúce budovy a ich výšky, nádvoria, komunikácie vrátane povrchových znakov inžinierskych sietí a vrstevnice terénu.

Geometrický plán je potrebný počas stavebného (odňatie pozemku) ale aj kolaudačného konania (obsahuje zobrazenie novostavby).

Mám záujem o službu

Medzi požadované doklady potrebné ku kolaudácii stavby patrí aj energetický certifikát, preto v snahe o zabezpečenie kompletného servisu aj po ukončení realizácii stavby, ponúkame pre našich zákazníkov aj túto službu. Energetickú certifikáciu budov však zabezpečujeme aj pre objekty, ktorých projektovú dokumentáciu a výstavbu sme nerealizovali.

 

Mám záujem o službu

Počas realizácii každej našej stavby zabezpečujeme exteriérové a interiérové termovízne meranie z dôvodu detekcie prípadných tepelnotechnických a iných porúch. V prípade exteriérového merania sa najčastejšie sa jedná o kontrolu uloženia tepelnoizolačných dosiek, detailov otvorových konštrukcií, detekciu tepelných mostov a pod. (toto meranie je však možné iba v zimnom období). Pri interiérovom termovíznom meraní sa zvyčajne zameriavame na kontrolu podlahového, resp. stenového vykurovania, uloženie tepelnej izolácie nad stropom najvyššieho vykurovaného podlažia, kontrolu detailov otvorových konštrukcií, spoje parotesnej fólie a pod.

Mám záujem o službu

Súčasťou realizácie našich stavieb je aj vykonávanie Blower door testu. Jedná sa o detekčnú metódu určenú na zisťovanie vzduchotesnosti obálky budovy. Ukazovateľom hodnotenia Blower door testu je intenzita výmeny vzduchu, resp. prievzdušnosť pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Je nevyhnutná priebežná kontrola všetkých detailov. Odstraňovanie problémov je po Blower door teste často problematické. Skúsenosti získané pri meraniach našich stavieb teraz ponúkame aj ostatným zákazníkom, ktorí si chcú preveriť vzduchotesnosť obálky svojej budovy a skontrolovať tak kvalitu vykonaných prác pri realizácii.

Mám záujem o službu

Pre všetkých staviteľov a realizačné firmy, ktoré sa venujú výstavbe drevostavieb ponúkame spracovanie výrobnej, resp. dielenskej výkresovej dokumentácie v špecializovanom programe pre drevostavby – Ditriech´s. Táto dokumentácia je potrebná pre výrobu a montáž jednotlivých stavebných dielcov (obvodové, priečkové a stropné panely, priehradové väzníky, krovy schody a pod.). Program je určený pre rýchle a presné spracovanie výrobnej dokumentácie drevených sendvičových konštrukcií v trojdimenzionálnom zobrazení. Výstup z programu je plne kompatibilný s CNC strojmi, preto naše služby využívajú rovnako menší stavitelia ako aj väčšie realizačné firmy bez projekcii.

Mám záujem o službu