Informácie

Čo obsahuje projekt? Aký projekt vlastne potrebujem? Čo všetko je potrebné zabezpečiť pred samotnou prípravou projektu? Je možné zapracovať moje požiadavky do katalógového projektu? Toto je malá ukážka otázok, ktoré si zvyčajne kladú naši zákazníci. Na tomto mieste nájdete všetky základné informácie. Ak by ste predsa len nenašli to čo hľadáte, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Všeobecné informácie

Projektová dokumentácia vychádza zo štandardných geologických pomerov (únosnosť v základovej škáre min. 0,25 MPa, ustálená hladina spodnej vody pod úrovňou základovej škáry) bez prítomnosti radónu.

Na vydanie stavebného povolenia je potrebné do projektovej dokumentácie zapracovať napojenie rodinného domu na inžinierske siete a osadenie na pozemok podľa skutkového stavu pozemku.

Všetky z našich katalógových projektov je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka a prispôsobiť výmere a orientácii pozemku voči svetovým stranám, prípadne doprojektovať suterén.

Cena za úpravu projektovej dokumentácie katalógového projektu bude stanovená individuálne podľa rozsahu Vašich požiadaviek.

Stupne projektovej dokumentácie

Architektonická štúdia

Štúdia obsahuje pôdorysy v mierke 1:100 a vizualizácie exteriéru rodinného domu.

Územné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, projekt protipožiarnej bezpečnosti, projekt elektroinštalácie, projekt zdravotechniky, projekt vykurovania, energetická hospodárnosť budovy. 5 vyhotovení projektovej dokumentácii

Stavebné povolenie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, projekt protipožiarnej bezpečnosti, projekt elektroinštalácie, projekt zdravotechniky, projekt vykurovania, energetická hospodárnosť budovy. 5 vyhotovení projektovej dokumentácii.

Realizačný projekt

Dokumentácia obsahuje jednotlivé časti (profesie) vo väčšej podrobnosti jednoznačne určujúce konštrukčné a technické riešenie stavby, výkaz výmer a rozpočet.

Obsah projekovej dokumentácie

 • Sprievodná správa
 • Súhrnná technická správa
 • Technická správa
 • Stavebná a architektonická časť
 • Zdravotechnika
 • Elektroinštalácia
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Riešenie potipožiarnej bezpečnosti
 • Energetická hospodárnosť budovy
 • Statický posudok

Doplnkové časti PD

Situácia - osadenie rodinného domu 135 €
Prípojka - voda a kanalizácia 75 €
Prípojka - elektrina 75 €
Prípojka - plyn 75 €
Žumpa 75 €
Terasa 45 €
Prístrešok 85 €
Garáž do 25 m2 95 €
Projekt suterénu 195 €
PD oporného múru 145 €
Centrálny vysávač 95 €
Inteligentná elektroinštalácia 195 €
Výkaz výmer a rozpočet 115 €
Tlač paré naviac (1ks) 95 €

Obchodné podmienky

Projektová dokumentácia je viazaná na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku.

Zakúpením jedného projektu je možné postaviť len jeden dom na mieste určenom v objednávke, osobitne jedného spotrebiteľa. Projektovú dokumentáciu nie je možné použiť iným spotrebiteľom ani na výstavbu na inom mieste ako je uvedené v objednávke.

Náklady na výstavbu uvádzané v katalógu sú informatívne v závislosti od cien stavebných prác a materiálov v danom čase a období.

Termín dodania tovaru sa počíta odo dňa prijatia zálohovej platby.

Termín odovzdania tovaru môže byť  predĺžený pri vzniku nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky (živelné pohromy, štrajk, krádež, protiprávna činnosť tretej osoby, výluky znemožňujúce dodanie tovaru, poškodenie tovaru prepravcom…), v tomto prípade nejde o porušenie povinnosti predávajúceho.

Spôsob platby

Platba za projekt…