Tepelnotechnické vlastnosti budov podľa STN 73 0540-2:2012

V slovenskej technickej norme (STN 73 0540-2:2012), ktorá sa zameriava na tepelnú ochranu budov a odvoláva sa ňu zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov sú definované štyri úrovne tepelnotechnických vlastností budov, pričom ich hodnotiacim parametrom je potreba tepla na vykurovanie.

Energeticky úsporná budova:
– budova postavená a budova s vykonanými stavebnými úpravami zabezpečujúcimi zníženie potreby tepla na vykurovanie oproti pôvodnému stavu budovy a spĺňajúca hygienické požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií (v norme definované ako “Normalizovaná hodnota – N“);

Nízkoenergetická budova:
– budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova existujúceho fondu (v norme definované ako “Odporúčaná hodnota – r1“);

Ultranízkoenergetická budova:
– budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebol vyššia, ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy (v norme definované ako “Cieľová odporúčaná hodnota – r2“);

Budova s takmer nulovou potrebou energie:
– budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou získanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove.

Slovenská technická norma nepozná pojem energeticky pasívna budova. Vznik, obsah a popis tohto pojmu je uvedený v nasledujúcom príspevku.

Potreba tepla na vykurovanie určená podľa STN 73 0540:2012 slúži na vzájomné porovnanie projektového riešenia budovy zohľadnením vplyvu osadenia budovy vzhľadom na svetové strany a tepelnotechnickej kvality stavebných konštrukcií. Nie je hodnotením skutočnej spotreby energie v konkrétnych podmienkach osadenia a spôsobu užívania budovy.