Pasívny dom - obsah pojmu, zásady a fyzikálne kritériá navrhovania

Za prvý pasívny dom sa považuje ten, ktorý bol postavený v nemeckom meste Darmstadt v roku 1990. V roku 1996 Dr.-Ing. Wolfgang Feist založil Passivhauss-Institut, ktorý propaguje, rozvíja a kontroluje pasívne domy.

Jedným z najznámejších kritérií pasívneho domu je potreba tepla na vykurovanie nižšia ako 15 kWh/(m²rok). V skutočnosti ide o celý komplex vzájomne podmienených požiadaviek a kritérií a špecifický spôsob ich preukazovania. Pre návrh energeticky efektívnych domov sa používa medzinárodne uznávaný výpočtový program PHPP (Passive House Planning Package). Kľúčovým kritériom pasívneho domu je spotreba primárnej energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie, osvetlenie a prevádzku domácnosti nižšia ako 120 kWh/(m²rok).

Zásady navrhovania pasívneho domu:
1. Kompaktná a mimoriadne dobre izolovaná teplovýmenná obálka budovy
– súčiniteľ prechodu tepla stien U < 0,15 W/m²K
– súčiniteľ prechodu tepla strechy U < 0,10 W/m²K
– prakticky bez tepelných mostov – lineárny stratový súčiniteľ Ψ < 0,01 W/(mK)
– merná tepelná strata pasívneho domu nesmie prekročiť 10 W/m²

Napríklad: x

Obr. 1: Skladba podlahy, steny a strechy

2. Kvalitné tepelnoizolačné okná, takmer výhradne orientované na juh a netienené fixnými slnečnými clonami
– súčiniteľ prechodu tepla oknami U < 0,75 W/m²K
– celková priepustnosť slnečnej energie zasklením g > 0,5
– okná musia obsahovať vysokoúčinné mobilné exteriérové tienenie

Napríklad: Okná zasklené tepelnoizolačným trojsklom s dvomi nízkoemisnými vrstvami a výplňou argónom alebo kryptónom. Potrebné sú špeciálne tepelnoizolačné konštrukcie okenných rámov a krídiel

Obr. 2: Fragment rámu okna a exteriérové mobilné tienenie

3. Riadené vetranie s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu
– účinnosť rekuperácie min. 80%
– potrebná nízka spotreba elektrickej energie ventilátormi (< 0,4 W/(m²h))

Napríklad: x

Obr. 3: Centrálna rekuperačná jednotka s rozdeľovačom

4. Vysoká vzduchotesnosť obálky budovy
– intenzita výmeny vzduchu, resp. prievzdušnosť pri tlakovom rozdiele 50 Pa n50 < 0,6 1/h
– vzduchotesnosť obálky budovy sa skúša Blower door testom